Регионална библиотека “Н. Фурнаджиев”

интерактивна система

Избери друго

БИБЛИОТЕКАТА

Библиотека “Н. Фурнаджиев” има дългогодишна история. Гради настоящето си развитие и чертае насоките на бъдещето, стъпвайки здраво на традициите. Първата година, отбелязана в летописната книга на библиотеката, е 1871 г. Тогава Стефан Захариев предава на настоятелството на читалище “Виделина” книги, глобуси и карти, които той в продължение на 12 г. “съхранява и умножава” като библиотекар в “Училищната книжарница”. Така се слага началото на първата организирана библиотека в града, чийто пряк наследник се явява днешната. Дарения от родолюбиви българи, като В. Априлов, Захарий Княжески, Петър Берон, спомагат за бързото разрастване на книжните фондове.

До Освобождението те наброяват повече от 1000 тома. През 1894 г. е изработен Правилник на библиотеката, а през 1921 г. читалищното настоятелство въвежда “азбучни картонни каталози”. През 1935 г. се образува детска библиотека, която започва да обслужва с 400 книги. В развитието на читалищната библиотека принос имат едни от най-будните културни и просветни дейци на Пазарджик – Стефан Захариев, Константин Величков, Богдан Величков, Люба Войводова, Иван Сестримски.През 1959 г. библиотеката е обявена за окръжна. От 1983 г. носи името на родения в Пазарджик поет Никола Фурнаджиев. Първата копка за нова сграда през 1983 г. обнадеждава обществеността на града, че ще бъде построен нов, модерен храм на книгата и духовността. Но двадесет и една години по-късно недостроената по финансови причини сграда се продава за други цели и библиотеката остава да функционира в бившия Пионерски дом, в който се нанася още през 1990 г. Съвременният облик на библиотеката я очертава като значима институция с образователни, културни и информационни функции. Тя е център за методическа и краеведска дейност за общината и региона. Има архивни функции по отношение на литературата за края.
В синхрон с изискванията на новото информационно общество библиотеката вече излиза от традиционната ниша и съчетава присъщите си дейности с тези на модерния тип библиотека. Основните библиотечни процеси са автоматизирани. Изградена е локална мрежа с достъп до Интернет. Обособени са компютърни читателски станции. Огромен е масивът от създаваните бази данни, сред които от особена важност са електронните каталози на книжните и некнижни носители на информация. Библиотечният фонд надхвърля 282000 единици, като ежегодно се попълва с около 4000 нови документи– книги, периодични заглавия, аудио и видео носители, CD-ROM, оригинални произведения на изкуството. Новопостъпващите библиотечни материали основно се закупуват, но не малък дял съставляват и даренията – от частни лица, читатели, фондации, издателства.


Библиотечно-информационното обслужване е диференцирано- за деца и възрастни. Специално внимание се отделя на читателите с увреждания. С тях библиотеката работи по програма , която визира конкретни дейности- комплектуване на документи с подходящо съдържание, обособяване на специални фондове, посещения по домовете, ангажираност в различни изяви, достъп до Интернет и др. На година библиотеката регистрира 8500 читатели, 92000 посещения и над 180000 заети единици. Тези показатели, съотнесени с общия библиотечен фонд и с цифрата на жителите на града, определят една добра обръщаемост и ползваемост на библиотечните материали. Важни направления в работата на библиотеката са : справочно-библиографските и информационни начинания, осигуряването на междубиблиотечно заемане, оказването на методическа помощ на библиотеките в общината и региона, провеждането на културни инициативи и програми. Библиотеката разработва и успешно реализира проекти, които осигуряват допълнителни финансови средства за развиването на дейности и услуги. Библиотека “ Н. Фурнаджиев” е колективен член на Българска библиотечно-информационна асоциация.

 

 

 

Галерия

Видео галерия